شهرداریکارآفرینی

بیزینس و اقتصاد در تورنتو

کمک های مالی، مشوق ها و تخفیف های تجاری که مربوط به قسمت پشتیبانی کسب و کار  را بررسی خواهیم نمود.

ایجاد یک بیزینس پویا، رشد و گرداندن آن نیاز به اطلاعات ویژه ای دارد.

در این جا بطور جزئی تر بخش کمک های مالی، مشوق ها و تخفیف های تجاری که مربوط به قسمت پشتیبانی کسب و کار را بررسی خواهیم نمود.

پشتیبانی کسب و کار میتوان بطور کلی به چهار بخش تقسیم کرد :

1. کمک های مالی، مشوق ها و حمایت های تجاری

2. وبینارهای تجاری

3. دستورالعمل برای مشاغل و سازمان های اجتماعی

4. منابع تحول دیجیتال برای مشاغل

– کمک های مالی ، مشوق ها و تخفیف‌های تجاری :

در لیست پایین می توان کمک‌های مالی، مشوق ها و تخفیف‌های ارائه شده توسط شهرداری تورنتو به صاحبان مشاغل، انجمن ها و سازمان‌های غیر انتفاعی پیدا کنید .

1 – مشوق ها : صندوق رهبری محلی BIA

توضیحات : رهبران نوظهور در جنبش BIA ممکن است شهریه کامل برنامه گواهی توسعه اقتصادی محلی ) LED ( را از طریق

مدرسه آموزش مداوم چانگ در دانشگاه رایرسون و همچنین از طریق فرصت‌های مشاوره و شبکه سازی در یافت کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات : عضو BIA یا BIA

2 – مشوق ها : کمک مال یا تیبراونفیلد ) (Brownfield Remediation Tax Assistance

توضیحات : صاحبان املاک براونفیلد می‌توانند هزینه‌های اصلاحی را که در مکان‌هایی که آلودگی باعث خالی یا استفاده ناکافی ، ناامن، غیرمولد یا متروکه شده است، دریافت کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات : سازنده، مالک زمین

3 – مشوق ها : برنامه کمک هزینه رشد و تجاری سازی کسب و کار

توضیحات: سازمان‌های غیرانتفاعی از جمله انکوباتورها، شتابدهنده‌ها و سازمان‌های کارآفرینی با هدف ایجاد کسب‌وکار، نوآوری

و ایجاد شغل ممکن است برای کمک به ارائه برنامه‌ ریزی کارآفرینان نوپا، کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها کمک هزینه دریافت کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات : سازمان غیر انتفاعی

4 – مشوق ها : برنامه بهبود املاک CaféTO

توضیحات : اپراتورهای تجاری می توانند برای هزینه بهبود فضاهای کافه در املاک شهر (در جایی که مجوز معتبر صادر شده

است) یا در ملک خصوصی، بودجه مشابه 50 درصد دریافت کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات: مالک / مستاجر یا مالک کسب و کار

5 – مشوق ها : برنامه خرید ظرفیت ( Capacity Buyback Program)

توضیحات : سازمان ها می توانند ممیزی رایگان آب دریافت کنند تا نحوه کاهش مصرف آب را بیاموزند و کاندیدای تخفیف نقدی یک بار تا سقف 30 سنت به ازای هر لیتر آب صرفه جویی شده در روز باشند.

دریافت کنندگان تحصیلات : مالک / مستاجر یا مالک کسب و کار

6 – مشوق ها : برنامه کمک هزینه به‌سازی نمای تجاری

توضیحات : صاحبان املاک تجاری می توانند تا نیمی از هزینه ها ی بهبود طراحی مجدد، بازسازی یا بازسازی نمای ساختمان

تجاری را تا سقف 12500 دلار و کمک هزینه برای بهبود به ارزش 25000 دلار دریافت کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات : مالک / مستاجر یا مالک کسب و کار

7 – مشوق ها : برنامه کمک هزینه احیای فضای تجاری

توضیحات : اپراتورهای تجاری و صاحبان ویترین‌هایی که خالی هستند (یا در خطر خالی شدن هستند) ممکن است برای انجام

اصلاحات داخلی 50 درصد بودجه دریافت کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات : مالک / مستاجر یا مالک کسب و کار

8 – مشوق ها : تعیین طبقه فرعی مالیات بر دارایی تسهیلات هم مکانی خلاق

توضیحات : شرکت‌های خلاق و مکان‌های اجرای موسیقی زنده می‌توانند برای قرار گرفتن در زیر طبقه مالیات بر دارایی تسهیلات

هم‌مکانی خلاق درخواست دهند .

دریافت کنندگان تحصیلات : صاحب کسب و کار/ مستاجر، کارآفر ین، سازمان غیرانتفاعی یا صاحب ملک

9 – مشوق ها : برنامه نوآوری سیاه DMZ

توضیحات : استارت آپ‌ها ی فناوری به رهبری کارآفرینان سیاه پوست می توانند برای 250000 دلار در مدت پنج سال یا 50000

دلار سالانه درخواست دهند.

دریافت کنندگان تحصیلات : صاحب کسب و کار یا کارآفرین

10 – مشوق ها : برنامه تشویقی بام زیست محیطی

توضیحات : ساختمان‌های مسکونی، صنعتی، تجاری و سازمانی می‌توانند برای نصب بام سبز و بام خنک کمک هزینه دریافت

کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات : توسعه دهنده یا مالک ملک

11 – مشوق ها : وام‌های تقویت انرژی

توضیحات : صاحبان ساختمان ها می توانند برای بازسازی ساختمان که مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می

دهد، بودجه کم بهره دریافت کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات : توسعه دهنده یا مالک ملک

12 – مشوق ها : برنامه تخفیف مالیات میراث

توضیحات : صاحبان املاک ممکن است برا ی کارها ی نگهداری و حفاظت واجد شرایط انجام شده در املاک میراث تعیین شده

تخفیف دریافت کنند.

دریافت کنندگان تحصیلات : توسعه دهنده یا مالک ملک

13 -مشوق ها : برنامه پشتیبانی بهبود مقاوم سازی بلندمرتبه

توضیحات : مالکان ساختمان‌های آپارتمانی می‌توانند به منابع مالی کم هزینه دسترسی داشته باشند تا برای به‌سازی و ارتقاء ساختمانهای خود صرفه‌جویی در مصرف انرژی را انجام دهند.

دریافت کنندگان تحصیلات : توسعه دهنده یا مالک ملک

14 – مشوق ها : برنامه تخیل، تولید، نوآوری و فناوری
توضیحات : ساخت و ساز ساختمان‌های جدید و/ یا گسترش ساختمان در بخش‌های هدف می تواند از کمک بلاعوض 60 درصدی از افزایش مالیات‌های شهرداری منتسب به توسعه واجد شرایط در یک دوره 10 ساله بهره‌مند شود.
دریافت کنندگان تحصیلات : مالک / مستاجر یا مالک کسب و کار

15 – مشوق ها : صندوق مشارکت فرهنگ و هنر بومی
توضیحات : افراد و گروهها یا سازمانها می توانند تا سقف 10000 دلار برا ی پروژه های آزمایشی یا 30000 دلار برای پروژه های
بلندمدت با محور یت ابتکارات هنری و فرهنگی بومی درخواست دهند .
دریافت کنندگان تحصیلات : فردی، گروهی، جمعی یا سازمانی بومی

16 – مشوق ها : برنامه نرخ آب صنعتی
توضیحات : تولید کنندگان می‌توانند برای کمک به رشد اقتصادی و تشویق به صرفه جویی در مصرف آب، نرخ آب با تخفیف
دریافت کنند (که نرخ آب بلوک 2 نیز نامیده می شود) .
دریافت کنندگان تحصیلات : مالک / مستاجر یا مالک کسب و کار

17 – مشوق ها : صندوق نوآوری خیابان اصلی
توضیحات : سازما نها می‌توانند برای پروژه‌های 25000 ، 50000 یا 100000 دلاری بودجه در یافت کنند تا به چالشهای خیابان
اصلی رسیدگی کنند، در مکان‌سازی نوآورانه شرکت کنند و خیابان‌های اصلی را برا ی حمایت از بهبود و موفقیت کسب‌وکار حمایت کنند.
دریافت کنندگان تحصیلات : BIA ، انجمن تجاری ، خیریه یا سازمان غیرانتفاعی

18 – مشوق ها : برنامه نقاشی دیواری و خیابانی در فضای باز
توضیحات : انجمن‌های تجاری و گروه‌های اجتماعی با مشارکت تجاری قوی می‌توانند تا سقف ۷۵۰۰ دلار برای پروژه‌های نقاشی
دیواری در فضای باز که به ترویج موضوع محلی و تسهیل هویت محله تجاری یا صنعتی کمک می‌کند، بودجه یکبار دریافت کنند.
دریافت کنندگان تحصیلات : BIA ، انجمن تجاری یا گروه اجتماعی

19 – مشوق ها : تخفیف مالیات املاک برای خیریه های ثبت شده
توضیحات : خیریه های ثبت شده ممکن است واجد شرا یط تخفیف 40 درصدی مالیات بر دارایی خود باشند .
دریافت کنندگان تحصیلات : خیریه ها

20 – مشوق ها : برنامه تخفیف اضافه شارژ فاضلاب
توضیحات : کسب و کارها ممکن است واجد شرایط تخفیف برای آبی باشند که در محل برای فرآیندهای صنعتی یا تجاری آنها استفاده می شود.
دریافت کنندگان تحصیلات : مالک / مستاجر یا مالک کسب و کار

21 – مشوق ها : زیر مجموعه مالیات بر املاک مشاغل کوچک ) (Small Business Property Tax Subcategory
توضیحات : BIA ها ممکن است برای پروژه های سرمایه ای با هزینه های 10000 تا 1 میلیون دلار بودجه مشابه 50 درصد دریافت کنند.
دریافت کنندگان تحصیلات : BIA

22 – مشوق ها : کمک هزینه شرکت استارت آپ
توضیحات : کارآفرینان کسب و کارهای کوچک ممکن است واجد شرایط درخواست کمک مالی خرد 5000 دلاری، راهنمایی و
مشاوره برای کمک به رشد و گسترش تجارت خود باشند.
دریافت کنندگان تحصیلات : صاحب کسب و کار

23 – مشوق ها : برنامه بهبود فضای خیابان
توضیحات : BIA ها ممکن است 50 درصد بودجه مشابه برا ی پروژه های سرمایه ای با هزینه ها ی 10000 تا 1 میلیون دلار
دریافت کنند .
دریافت کنندگان تحصیلات : BIA

24 – مشوق ها : برنامه طرح جامع Streetscape
توضیحات : BIA ها ممکن است یک بار بودجه منطبق با هزینه تا سقف 25000 دلار دریافت کنند تا خدمات مشاوره ای برای ایجاد طرح های جامع منظره خیابان ایجاد کنند که بهبودهای آینده را هدایت کند .
دریافت کنندگان تحصیلات : BIA

25 – مشوق ها: ابتکار بازیابی و بازسازی خیابان اصلی تورنتو
توضیحات : اپراتورهای کسب و کار کوچک، انجمن‌های تجاری اجتماعی، انیمیشن‌های منظره خیابانی و سازمان‌های نوآوری
خرده فروشی ممکن است کمک های مالی، آموزش و منابع دریافت کنند.
دریافت کنندگان تحصیلات: BIA ، انجمن یا انجمن تجاری، یا سازمان غیرانتفاعی

26 – مشوق ها : برنامه کمک هزینه کاهش ساخت و ساز توسعه ترانزیت
توضیحات : BIA ها و انجمن های تجاری ممکن است واجد شرایط کمک های مالی 10،000 ، 25،000 و 50،000 دلاری برای
طرح های جامعه محور باشند که اثرات ساخت و ساز حمل و نقل چند ساله را بر مشاغل محلی کاهش می دهد .
دریافت کنندگان تحصیلات: BIA یا سازمان غیرانتفاعی

 

منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا