شهرداری

کمک مالیاتی براون‌فیلد (BRTA)

کمک مالیاتی براون‌فیلد یا Brownfield Remediation Tax Assistance (BRTA) یکی از برنامه تشویقی کسب و کار IMIT است.

کمک مالیاتی براون‌فیلد یا Brownfield Remediation Tax Assistance (BRTA) یکی از برنامه تشویقی کسب و کار IMIT است. برنامه BRTA تشویق سرمایه‌گذاری است در سایت هایی را که آلودگی دارند، ملک خالی از سکونت یا بی استفاده، ناامن، غیرمولد یا متروک هستند.

اصلاح سایت‌ها و توسعه بعدی آنها ممکن است منجر به افزایش ارزش ارزیابی شده یک ملک شود. BRTA به شهر تورنتو اجازه می دهد تمامی و یا بخشی از افزایش مالیات را که مستقیماً به افزایش ارزش ارزیابی شده مربوط به بازسازی و توسعه نسبت داده می شود لغو کند تا کمکی به صاحبان املاک براون فیلد برای جبران هزینه های اصلاحی باشد.

BRTA ممکن است برای یکی از موارد زیر ارائه شود:

 

تا 2 سال یا تا زمانی که تمام هزینه های اصلاحی واجد شرایط از طریق برنامه جبران شود (هر کدام که اول اتفاق بیفتد).

یا

تا 3 سال یا تا زمانی که تمام هزینه‌های اصلاحی واجد شرایط از طریق برنامه (هر کدام که اول اتفاق بیفتد) جبران شود، اگر ملک نیز کمک‌های توسعه را دریافت کرده باشد. در این حالت ملک برای حداکثر 12 سال واجد شرایط دریافت کمک هزینه های BRTA و توسعه خواهد بود.

علاوه بر این، استان انتاریو، از طریق برنامه مشوق مالیاتی براونفیلد (BFTIP) ممکن است به تناسب اجازه لغو تمام یا بخشی از مالیات اموال حاصل شده را تا سه سال به عنوان یک تشویقی BRTA شهر تورنتو دهد.

شرایط:

برای واجد شرایط بودن، ملک باید بازسازی شود و سپس برای استفاده های غیر خرده فروشی توسعه یابد. برای ملکی که برای ترکیبی از کاربری های واجد شرایط و غیر واجد شرایط توسعه یافته است، قسمت قابل انتساب به کاربری های غیرمجاز بر اساس مساحت ناخالص طبقه کاربری غیرمجاز تعیین خواهد شد.

معیارهای زیر باید رعایت شود:

ارزیابی فاز دوم زیست‌محیطی سایت که تأیید می‌کند این ملک با استانداردهایی مطابقت ندارد که اجازه می‌دهد ثبت وضعیت سایت در وزارت محیط ‌زیست ثبت شود.

شرح مختصری از اصلاح پیشنهادی، از جمله فناوری‌های مورد استفاده و مدت زمان مورد انتظار کار اصلاح؛

بیانیه و خلاصه ای از تمام هزینه هایی که باید در رابطه با اصلاح انجام شود.

متقاضی باید هر گونه شرایط دیگری را که ممکن است در آیین نامه تصویب شده طبق بخش 333 (2) قانون شهر تورنتو، 2006، در صورت وجود، رعایت کند.

هزینه های واجد شرایط:

مطالعات زیست محیطی، (یعنی فاز دوم ارزیابی زیست محیطی سایت و/یا فاز سوم ارزیابی زیست محیطی سایت/برنامه کاری اصلاحی)؛

اصلاح محیط زیست؛

حق بیمه زیست محیطی؛

تخریب یا حذف آوارهای مربوط به اصلاح؛

هزینه های مطابقت با گواهی استفاده از املاک.

نحوه محاسبه:

کمک در هر سال بر اساس تمام یا بخشی از افزایش مالیات دارایی شهرداری ناشی از توسعه پس از اصلاح است.

BRTA از افزایش مالیات شهرداری در هر سال معین تجاوز نخواهد کرد و از هزینه های اصلاحی واجد شرایط مالک ملک تجاوز نخواهد کرد.

منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا