تحلیل های روز

ذهنِ مُتمرکز؛ چه گونه؟ 

 1- نسبت به ثانیه‌ها هم، آگاهی و حساسیت دارند؛

2- صرفاً در یک موضوع، تخصص دارند و نظر می دهند؛

3- همیشه چند پروژۀ جدّی دارند؛

4- برای یک سالِ آینده، برنامۀ مکتوب و برای ده سال اُفق دارند؛

5- با تسلسل، اولویت بندی و کوتاه صحبت می کنند؛

6- در کسبِ مها رتِ جمع کردنِ اند یشه ها و سخنان خود، بسیار تمرین کرده اند؛

7- زندگیشان بر اساس نظریۀ سیستم ها طراحی شده است؛

8- افرادِ نا صادق را از زندگی خود به تدریج حذف می کنند؛

9- واژه ها را به جا انتخاب کرده و از واژۀ “من” بسیار کم استفاده می کنند؛

10- با ریاضیات اُنس دارند؛

11- در انتخاب “دوست” بسیار سخت گیرهستند ولی آنها را با انبوهِ وقت، خوش قولی، خویشتن داری و مِهر نگه می دارند؛

12- درسخن گفتن، وقتِ مخاطب را تلف نمی کنند؛

13- بر آنچه می گویند ریاضی وارکنترل دارند؛

14- حس و فهمی تسلسلی از فرآیندِ تحققِ مصالح و منافع خود دارند؛

15- چند قدم جلوتر، پی آمدهای سخنان خود را می سنجند؛

16- با تیمی کارکردن، اعتمادِ پایدارِشبکه های کاری خود را جلب می کنند؛

17- هر پروژه ای را به ده قسمت تقسیم می کنند وآرام و با حوصله پیش می روند؛

18- عمومِ کارهای آنان ناظر به درازمدت است؛

19- منحنی ثباتِ فکری و رفتاری طرفهای خود را مرتب ترسیم و به هنگام می کنند؛

20- لوزی وار فکرمی کنند و سخن می گویند: مقدمه ای کوتاه، تشریح و نتیجه گیری؛

21- فقط یک جهان بینی دارند نه آنکه به تناسب شرایط و مخاطب، جهان بینی خود را چند بار در روز تغییر دهند؛

22- نیازِ به “نمایش” را از خود زُدوده اند: مانند زیردریایی بعضی وقتها به روی اقیانوس می آیند؛

23- مؤثرترین دانشی که سعی می کنند آن را با حوصله به کار ببرند، شناختِ چرایی رفتارِ افراد است؛

24- از فردی که مکررآً بدعهدی می کند به تدریج فاصله می گیرند چون به درد ساختن نمی خورد؛

25- در سال، به سنتِ دانمارکی ها حداقل نیم مترکتاب می خوانند (حدود هجده کتاب)؛

26 سرموقع تصمیم می گیرند: چه موقعی سکوت کنند و چه موقعی تقابل؛

27- محرکه های عصبانیتِ آنها، تحتِ کنترلِ تواناییهایشان است؛ 

28- ازصبح تا شب، دنبال بهترشدن هستند و دفترچۀ خود انتقادی آنها مرتب به هنگام می شود؛

29- با عُلّو طبع و اعتماد به نفسی که دارند، نیازی به حیله گری و بد گویی ندارند؛

30- اکثرِمواقع، به جای واکنش، سکوت می کنند.

محمود سریع القلم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا